Đặt Nâu

“Nếu ở Hà Nội đủ lâu, chắc chắn bạn sẽ bị nghiện hai thứ: cafe của Nâu và mùa thu Hà Nội.”