Đặt Nâu
địa chỉ

số 9 ngõ thái hà – phố thái hà
hà hội

liên lạc

số điện thoại: (0084) 0836600055